VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Mist of Pandaria 5.4.8 OPEN BETA
Mist of Pandaria 5.4.8 OPEN BETA
 • By Admin
 • 800
 • 10-Mar-2019
Lời ngỏ: ?Như nhiều bạn đã biết, server Vietwow Mist of Pandaria đã tồn tại ở phiên bản 5.4.2 trong một khoảng thời gian rất dài, do đây là phiên bản được phát triển lâu và ổn định
VietWow Update 10-03-2019
VietWow Update 10-03-2019
 • By Admin
 • 800
 • 10-Mar-2019
Core/Battleground: Refactore bg packet sys Core/BattleGroundPackets: Update PlayerCliBattlefieldPort and fix some invalid reads + packet writes + cleanup Core/Spell: Fix angelic bulwark Core/Spell: Fix multiple cooldown issues Core/GuildPackets: Fix Guild emblems
VietWow Update 12/03/2019
VietWow Update 12/03/2019
 • By Admin
 • 800
 • 12-Mar-2019
VietWow Changelogs
VietWow Changelogs
 • By Admin
 • 800
 • 02-May-2020
Các Update của Server được post ở discord
Transfer Account về VietWow
Transfer Account về VietWow
 • By Admin
 • 800
 • 03-Sep-2020
Nhằm hỗ trợ những người chơi cũ từ các server khác có thể nhanh chóng tiếp cận vào tham gia server. Ban Quản trị sẽ hỗ trợ các người chơi có thể chuyển từ server khác về Vietwow