VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

How to Install

1. Mist of Pandaria: Version 5.4.7

- Link full 1 part: Click Here

- Link Full nhiều phần:
Part 1
part 2
Part 3
Part 4
Part 5
 
 
- Link dự phòng trong trường hợp bị limit: Download This
 
 
Vào game bằng file Wow.exe
Hoặc có thể dùng file Wow_Wod_Model.exe để hiển thị đẹp hơn cool
 
Đăng nhập với tài khoản ( không phải email ) và mật khẩu đã tạo ở trang chủ của Server: mop.viet-wow.com