VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

How to Install

1. Mist of Pandaria: Version 5.4.7 ( khuyến khích sử dụng google drive )
 
- Link chính : Download This ( Google Drive ) ( Nếu link này bị limit thì chuyển sang dùng link dự phòng 2 hoặc 3 )
 
- Link dự phòng 2 nhiều phần (Google Drive ): 
 - Link dự phòng 3: 7 phần ( Google Drive) : Download
 
- Link dự phòng 4:  Download  ( Onedrive )
- Link dự phòng 5 nhiều phần ( Onedrive ) Download  ( 4Gb / phần ). Password: vietwow2021
 
Dùng file Wow.exe để vào game!
 
Đăng nhập với tài khoản ( không phải email ) và mật khẩu đã tạo ở trang chủ của Server: mop.viet-wow.com

Thông báo quan trọng: Đối với anh em đi Raid thì server khuyến khích chuyển sang file Wow.exe ( ko dùng Wow_Wod_Model.exe ) để vào game để tránh tình trạng bị crash client.
Còn đi ngắm cảnh với làm đẹp thì vẫn dùng thoải mái.Lỗi 1 năm rồi mới tìm được ra .Trong trường hợp chắc chắn hơn thì anh em xóa các file sau đây nếu vào = Wow.exe bị crash

VietWow_Mists_547_Client\Data\enUS\wow-update-enUS-17900.mpq
VietWow_Mists_547_Client\Data\enUS\wow-update-enUS-17901.mpq
VietWow_Mists_547_Client\Data\enUS\wow-update-enUS-17902.mpq
VietWow_Mists_547_Client\Data\enUS\wow-update-enUS-17903.mpq