VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Top Honor Champions

Transfer Account về VietWow
Nhằm hỗ trợ những người chơi cũ từ các server khác có thể nhanh chóng tiếp cận vào tham gia server. Ban Quản trị sẽ hỗ trợ các người chơi có thể chuyển từ server khác về Vietwow
Read More »
VietWow Changelogs
Các Update của Server được post ở discord
Read More »
Mist of Pandaria 5.4.8 OPEN BETA
Lời ngỏ: ?Như nhiều bạn đã biết, server Vietwow Mist of Pandaria đã tồn tại ở phiên bản 5.4.2 trong một khoảng thời gian rất dài, do đây là phiên bản được phát triển lâu và ổn định
Read More »